Mytoori

Tayo Na!

Its Us!

Perla Bagayaua

Tagalog

'Tayo Na' ay tula tungkol sa mga batang umiibig. Ito ay galing sa pagtugaygay sa mga ikinikilos kung sila ay may nagugustuhang tao. Ang literal na pagsasalin ay 'halika na' subalit ang salitang balbal sa tagalog ay 'tayo na'

English

'Its Us' is a poem about young love. This is inspired from observing young people and how they behave when in love or liking someone. Literal translation means "come" or "let's go" but Tagalog slang means ' its us!'